Werkgever draagt steeds meer zorg voor gezondheid werknemers

– Wetswijzigingen 2017

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om de  Arbowet op verschillende punten te wijzigen ( w.s. per 1 januari 2017).

De voorgenomen wijzigingen hebben vooral betrekking op de rol van de preventiemedewerker, bedrijfs-/arbo-arts én arbodienst-contracten.

Preventiemedewerker

De verplichting van de werk om vanaf 25 werknemers een preventiemedewerker te hebben wordt vanaf 2017 steviger aangezet. De OR krijgt instemmingsrecht bij het aanstellen van de preventiemedewerker. Ook krijgt de bedrijfs-/Arbo-arts het recht om overleg te voeren met de preventiemedewerker en/of (OR) en vice versa dient de preventiemedewerker overleg te voeren met de arbodienstverlener/bedrijfs-/arbo-arts.

Bedrijfs-/arbo-arts

De bedrijfs-/arbo-arts zou in de aangepaste wetgeving meer ruimte krijgen om zijn vak professioneel uit te voeren.

  • De bedrijfs-/arbo-arts kan een bezoek aan de werkplek gaan brengen en een heldere klachtenprocedure ontwikkelen.
  • Het melden van, en verplichtingen t.a.v. het vast stellen van, beroepsziekten worden aangescherpt.
  • Werknemers krijgen het recht op een second opinion bij een andere bedrijfs-/arbo-arts van een andere arbodienst.
  • Daarnaast wordt expliciet benoemd dat een werknemer vrije toegang heeft tot de bedrijfs-/arbo-arts en hem uit eigen beweging mag consulteren.

Arbodienstcontracten

Een basiscontract bij een arbodienst wordt verplicht voor werkgevers. Bij het niet naleven hiervan volgt na een waarschuwing een boete van de Inspectie SZW die strenger gaat toezien en daartoe de middelen heeft.